Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Държавни квалификационни изпити

 ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


Дати за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация, както следва:
1. За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2022 – 2023 година:
Сесия януари Срок за подаване на заявления – 20.12.2022 г.
2. За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2022 – 2023 година:
Сесия май – юни 

22 май ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ
 - специалност "Иконмика и мениджмънт" - начало 08:00 часа, кабинет 302
- специалност "Спортно - туристическа дейност" - начало 08:00 часа, кабинет 301
- специалност "Електроенергетика" - начало 08:00 часа, Кел 1

23 май ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ
– РАЗВИВАНЕ НА ТЕМА; начало 08:30 часа, кабинет 102
- ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ
специалност "Компютърна техника и технологии" - начало 08:00 часа, кабинет Кел 1 ГРАФИК
- специалност "Организация на хотелиерството" - начало 09:00 часа, кабинет 302

29 май ЗДИППК - в практическа част
- специалност "Иконмика и мениджмънт" - начало 08:00 часа, кабинет 312
- специалност "Електроенергетика" - начало 10:00 часа, К 5
специалност "Компютърна техника и технологии" - начало 13:30 часа, кабинет К6 ГРАФИК


30 май ЗДИППК - в практическа част
специалност "Компютърна техника и технологии" - начало 13:30 часа, кабинет К6 ГРАФИК

- специалност "Организация на хотелиерството" - начало 10:00 часа, кабинет 312
Сесия август – септември 
– 25.08.2023 г. - част теория на професията;
- 28.08.2023 г. - част практика на професията.

График за  държавните изпити по практика на професията

График за  държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация през учебната 2021/2022 година, сесия май-юни 2022 г. чрез защита на дипломен проект